Registreer Vir Kampe / Register for camps


Beskikbare Kampe

Gebruik die ctrl + click metode om meer as een te selekteer

 

Volle name van ouer of voog

 

Kind se volle name

 

Hiermee verleen ek toestemming dat genoemde die kamp/e mag bywoon

 

Die volgende noodinligting is belangrik

 

Ouer/voog woonaddres

 

Tuisfoon

 

Geen spasie / No spaces

Selfoon

 

Geen spasies

Werksfoon

 

Geen spasies

E-pos

 

Hiermee verklaar ek dat die bogenoemde inligting korrek is

 

Gebruik die formaat dd/mm/JJJJ