Registreer Vir Kampe / Register for camps


Beskikbare Kampe / Available Camps

Gebruik die ctrl + click metode om meer as een te selekteer

Use the ctrl + click method to select more than one camp

Volle name van ouer of voog

Full names of parent or guardian

Kind se volle name

Child´s full names

Hiermee verleen ek toestemming dat genoemde die kamp/e mag bywoon

I herewith grant permission of mentioned to attend the camp/s

Die volgende noodinligting is belangrik

The following emergency information is important

Ouer/voog woonaddres

Parent/guardian home address

Tuisfoon

Home phone

Geen spasie / No spaces

Selfoon

Cellphone

Geen spasies / No spaces

Werksfoon

Work phone

Geen spasies / No spaces

E-pos

E-mail

Hiermee verklaar ek dat die bogenoemde inligting korrek is

I hereby declare the above mentioned information correct

Gebruik die formaat dd/mm/JJJJ

Use the format dd/mm/YYYY